Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği A.B.D. - Yüksek Lisans Programı

I. DÖNEM

 • Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri

 • Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri

 • Motor Gelişim ve Beceri Öğrenimi

 • Çağdaş Beden Eğitimi ve Spor Düşüncesinin Gelişimi

 • Spor Sosyolojisi

 • Boş Zamanları Değerlendirme Açısından Beden Eğitimi ve Spor

II. DÖNEM

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Hareketin Yapısal Analizi

 • Beden Eğitimi ve Sporda Fair Play (Sportif Erdem) Eğitimi

 • Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme

 • Antropolojik Açıdan Oyun ve Spor

 • Spor Psikolojisi

 • Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi


Yüksek Lisans Ders İçerikleri

I. DÖNEM

Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin fonksiyonları, organizmanın fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping beslenme, farklı ortamlarda performans ölçülmesi

Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri

Eğitim Öğretim Kurumlarının tanımı, öğrenme ve öğretim etkinliklerinin planlanması ve uygulaması öğretim metotları ve Beden Eğitimi ve Sporda Uygulaması, çeşitli araç ve gereçlerin Beden Eğitimi ve Spor öğretiminde kullanılması.

Motor Gelişim ve Beceri Öğrenimi

Çocuk ve gençlerde fiziksel ve motor gelişim, öğrenme çeşitleri, genel öğrenme teorileri, motor öğrenme,beceri performansı, sistem analizi ve insan davranışları, motor gelişim testleri, öğretme ve antrenman prosesleri, çevre ve sosyal faktörler.

Çağdaş Beden Eğitimi ve Spor Düşüncesinin Gelişimi

Beden Eğitimi ve Spor düşüncesinin başlangıcından itibaren geçirdiği aşamaların tarihi yönleriyle incelenmesi, geçmiş zamanlardan günümüze kadarki geçirdiği ekoller, beden eğitimi ve spora bilimsel nitelik kazandıran kişiler, modern beden eğitimi ve spor düşüncesini geliştiren ülkelerin kurumsallaşma, örgütlenme ve eğitim göstergeleri açısından uygulamaları ve katkıları. Türkiye'de beden eğitimi ve sporun gelişimi öncüleri ve fonksiyonları.

Spor Sosyolojisi

Spor, sosyoloji ve spor sosyolojisi alanları ile ilgili temel kavramlar, toplum, toplumu oluşturan sosyal kurum ve değerler, sporun sosyal fonksiyonları, sosyal bir kurum olarak spor kurumları ve toplumdaki yeri, sporun; toplum, aile, eğitim, ekonomi kültür, medya, gençlik ile ilişkileri, Türk spor politikaları uygulamaları ve değerlendirilmesi.

Boş Zamanları Değerlendirme Açısından Beden Eğitimi ve Spor

Öğretim kurumlarında boş zamanları değerlendirmenin sosyolojik psikolojik ve öğretim boyutları. Ders dışı uygulamalar, organizasyon ve programlar. Rekreasyonel kavramlar ve hukuki boyutları.

II. DÖNEM

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Hareketin Yapısal Analizi

Öncelikle dıştan algılanabilen bir görünüm olarak ortaya çıkan hareket ile hareketin oluşması ve koordinasyondan sorumlu  iç süreç olarak nitelenen motorik gibi sporda hareket bilgisinin temel kavramlarını farklı perspektiflerden tanımlamaya çalışan Morfoloji, Biyomekanik, Fonksiyonel Anatomi, Nörö Fizyoloji ve Psikoloji alanlarının harekete yaklaşımlarını öğrenciye aktarmak; özellikle beden eğitimi öğretmeni ve antrenör açısından pratikte önemli olan, hareketin subjektif kalitatif açıklaması ve analizini konu edinen morfolojik yaklaşım kapsamında, sportif hareketlerin temel yapılarından devirli ve devirsiz hareketlerin nitel açıdan biçimlenmesi konularını geniş olarak ele almak ve hareketin oluşumunda rol oynayan sensorik ve motorik süreçler ile ilgili psikolojik ve nörö fizyolojik yaklaşımlar kapsamında, hareketin koordinasyonu sensomotorik koordinasyon ve rejülasyon, programla yönetme, hassas ve kaba motorik hareket, antisipasyon ideomotorik hareket konularını detaylı olarak incelemektir. Bu yolla hareketin subjektif analizleri hakkında bilgilenen öğrencileri, hareketin sayısal verilerle analizlerini içeren biyomekanik dersine hazırlamaktır.

Beden Eğitimi ve Sporda Fair Play (Sportif Erdem) Eğitimi

Sporda Fair Play kavram ve kapsam alanları, Fair Play'in tarihsel gelişimi, spor yoluyla karakter eğitimi ve Fair Play ilkesinin kullanımı, Amatör ve Profesyonel sporda Fair Play olgusu, sporcu, seyirci, antrenör, hakem, medya, beden eğitimi öğretmeni, olimpiyat komitesi ve  spor teşkilatı ile Fair Play ilişkisi üzerine değerlendirmeleri konularını kapsamaktadır.

Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Beden Eğitimi ve Sporda ölçüm metodları testler ve test dışı etkinlikler, testlerin kullanım alanları, test geliştirmenin basamakları, testlerin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları, iyi bir testin nitelikleri, beden eğitimi ve spor alanında testlerin kullanımı, test geliştirme uygulaması, bir testin değerlendirme çalışmasının yapılması.

Antropolojik Açıdan Oyun ve Spor

Sporun sistamatik bir yaklaşımla antropolojinin pek çok farklı açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; antropolojinin spora bakışı, kültürel bir senomen olarak oyun sporun ortaya çıkışı, spor dallarının temellerini oluşturan görünümleri ve benzer oyun formlarını tespit edip betimleyerek günümüze gelişi, konuya ilişkin literatür ve spor antropolojisi çalışmalarına metodolojik yaklaşımlar işlenecektir.

Spor Psikolojisi

Sporun psikolojik yönden incelenmesi, birey ve toplum ilişkilerinin spora yansıması, özdeşleşme, taraftarlık saldırganlık tutum gelişimi kişilik gelişimi, ahlaki gelişim, sosyalleşmenin ve sosyalleştirmenin sporla ilgisi sosyal bir süreç olarak spor.

Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi

Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı, işleyişi.

AKTS Ders İçeriklerini görmek için tıklayınız.