Tanıtım - Spor Bilimleri Fakültesi
Tanıtım

Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

Yüksekokulumuz 1982 yılında 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kurulmuş olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir bölüm olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra 1992'de bağımsız bir yüksekokul olarak Rektörlüğe bağlanmıştır. Yüksekokulumuz en üst düzeyde ve Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Eğitim-öğretim programlarımızın amacı öğrencilerimize sadece mesleklerinde gerekli temel bilgileri en iyi şekilde verebilmek değil, bunun yanı sıra öğrencilerimize araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip edebilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Görev ve Sorumluluklarımız

Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak.

Kendi ihtisas gücü ve kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak.

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek.

Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak.

Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak.

İdareye İlişikin Bilgiler

Fiziksel Yapı  (m2)

İdari Bina Alanları

Eğitim Alanları

Sosyal Alanlar

Sirkülasyon Alanları

Spor Alanları

Toplam Alan

A

B

C

D

E

Açık

Kapalı

1322

1199

312

375

482

105

550

800

4380

9455

A= Derslik; B= Laboratuar; C= Kantin, Kafeterya; D=Konferans, Seminer Salonu; E= Kütüphane

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgiye ulaşım merkez kütüphane ve internet yoluyla sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz öğrenci işleri (kayıt, not ve durum bilgileri) internet ortamında gerçekleşmektedir. Bilgisayar Laboratuarımız hem ders hem de ders dışı zamanlarda öğrencilerin internet kullanımı için 12 bilgisayar ile hizmet vermektedir. Bütün öğretim elemanlarının odalarında bilgisayar sistemi bulunmakta ve internete bağlanmaktadır.

Kendi alanında Türkiye'nin en eski eğitim kurumu olan Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ortaöğretime öğretmen yetiştirmek amacıyla 1926 yılında kurulan "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü"ne bağlı olarak 1932 - 1933 yıllarında "Beden Eğitimi Bölümü" adı altında Eğitim - Öğretim hayatına başlamış, 1982'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi ile birleştirilerek Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü adını almış, daha sonra 1992'de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, bünyesinde "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği", "Antrenörlük Eğitimi", "Spor Yöneticiliği" ve "Rekreasyon" olmak üzere dört bölüm ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Akademik Personel          

Yüksekokulumuzda 2011 yılı itibariyle 12 Profesör, 6 Doçent, 20 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 11 Araştırma Görevlisi 2 Uzman olmak üzere toplam 60 Öğretim Üye ve Elemanı görev yapmaktadır. Öğretim üye ve elemanlarını bölümlere göre dağılımı şöyledir:

  Prof. Doç. Yrd. Doç Öğr. Gör. Arş.Gör  Uzman
Bed. Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 5 4 12 2    6 1
Antrenörlük Eğitimi 4 - 5 6    2 -
Spor Yöneticiliği 3 1 3 -    2 1
Rekreasyon      -      1       -        1    1        -
     TOPLAM     12      6       20        9     11        2

Öğretim Süresi

Yüksekokulumuzda eğitim - öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıldır. Öğretim dili Türkçe'dir. Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinde 1. Öğretim programının yanısıra 2. Öğretim programı da uygulanmaktadır.

Öğrenci Sayısı

Yüksekokulumuzda 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci sayılarının bölümlere göre dağılımı şöyledir:

 

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

Toplam

  Kız Erkek Kız Erkek  
Beden Eğt. ve Spor Öğr. 123 197 -

-

320
Antrenörlük Eğitimi 120 179 93 164 556
Spor Yöneticiliği 86 130 81 111 408
Rekreasyon 17  38  8  42 109
Genel Toplam 346 544 182 317 1389

Öğrenci Kabul Şartları

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler ÖSS sonuçları belli olduktan sonra öğrenci seçme sınavı kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri Üniversite tarafından tespit edilir.

Seçme sınavları Yüksekokul bünyesinde yer alan dört bölümün programlarının özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuzlar Yüksekokul tarafından hazırlanarak başvuru esnasında adaylara verilir.