Values and Goals

Değerler;

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuru ve araştırma üniversitesinin sorumluluğu ile aşağıdaki değerleri benimser:

 • Akademik Özgürlük

Spor Bilimleri Fakültesi eğitim kadrosunun tüm üyeleri, yürüttükleri derslerde ve araştırmalarında en iyiye ulaşmak için bilimsel etik kurallar çerçevesinde bilginin ve öğrenmenin sınırlarını ileriye götürmekte rahatça hareket edebilir.    

 • Akademik mükemmellik

Spor Bilimleri Fakültesi, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında bilimsel gelişmeyi sağlamak için akademik personelin çalışmalarına maddi ve manevi gereksinimlerine her zaman destek olmayı benimser.

 • Ahlaki Değerler

Spor Bilimleri Fakültesi, Türk toplumunun millî ve manevi değerlerinin yanı sıra akademik etik değerlere saygı duyan ve benimseyen bilim insanlarının oluşturduğu bir kurumdur.

 • Liyakat

Spor Bilimleri Fakültesi, kurumda çalışan ve gelecekte çalışmaya başlayacak öğretim elemanlarında başarı, yetenek, beceri, çalışma, çaba, adillik, tarafsızlık gibi özelliklerin bulunmasını gözetir.    

 • Özgüven

Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları eğitim ve araştırma konularında sorumluluklarını yerine getirmede, sorunların çözümünde ve alana yenilikler sunmada bilimsel gerçeklikler ışığında tutarlılık ve kararlılıkla hareket eder.

 • İnsana Saygı

Spor Bilimleri Fakültesi, Beden eğitimi ve sporun birleştirici ve paylaşımcı özelliği doğrultusunda Millî değerleri sahiplenmeyi merkeze almakla birlikte, her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; din, dil, ırk, cinsiyet ve düşünce farklılıklarını zenginlik olarak gören, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan evrensel yaklaşımı benimser.

 • Tarih ve Kültürüne Bağlı

Spor Bilimleri Fakültesi, Türk halkının beden eğitimi ve spor alanında geçmişten getirdiği tarihî, kültürel ve ulusal değerlerini çağdaş gelişmelerle harmanlayarak gelecek kuşaklara aktarma bilinciyle hareket eder.

 • Aidiyet

Spor Bilimleri Fakültesi, mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir kurum olmayı benimser.

Hedefler;

Eğitim ve Öğretim Hedefleri

Spor Bilimleri Fakültesinde yer alan 4 bölümde toplam 1566 öğrenci eğitim görmektedir (Tablo 1). Bu dört bölümün ortak amacı beden eğitimi ve spor alanında Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı, yetenekli, yenilikçi, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek ve bunları topluma kazandırarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Federasyonları, Spor Kulüpleri, Özel Spor Merkezleri gibi tüm paydaşlarla işbirliği içinde beden eğitimi ve sporun gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu ortak amacı ve bölümlere özel diğer amaçları gerçekleştirmek için aşağıda yer alan hedefler belirlenmiştir.

Tablo 1: Öğrenci Sayıları

a) Her eğitim öğretim yılı başında bölümler dersleri, ders içeriklerini ve öğrenim çıktılarını oluşturulan komisyonda gözden geçirilir ve öneriler hazırlar. Bu öneriler bölüm akademik kurulunda değerlendirilir ve alınan kararlar fakülte dekenlığına bildirilir.

b) Öğrencilere alanda yaşanan güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil eğitimi sunabilmek için her dönem yabancı dil dersi zorunlu ders olarak programlarda yer alacaktır. Yabancı dil eğitimini desteklemek üzere her bölüm kendi alanlarına yönelik mesleki yabancı dil derslerini programlarında yer vermek üzere çalışma yapacaktır.

c)  Öğrencilerin alanlarında daha yetkin olması için Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Federasyonları, Spor Kulüpleri, Özel Spor Merkezleri gibi tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak staj, proje ve tez çalışmalarında kolaylık sağlanacak ve kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratılacaktır.

d) Alanda hizmet veren tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilecek, bu iletişim sonunda elde edilen bilgiler ışığında sektörün öğrencilerden beklentileri belirlenecek ve eğitim programlarında bu yönde iyileştirme sağlanması için çalışma gerçekleştirilecektir. 

e) Fakültede çalışan 51 öğretim elemanının her yıl dönem başlarında danışmanlık görevinin eğitimi öğretim yılı boyunca sadece ders seçmek ve onay vermekle sınırlı olmadığı tüm öğretim elemanlarına ve öğrencilere bildirilecek ve bu hizmetin bir tür rehberlik hizmeti olarak tüm yılı kapsayacak şekilde öğrencilere sunulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Bilimsel Araştırma Hedefleri

 • Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarının nitelik ve nicelik olarak gelişmesi için bilimsel yayın projelerine destek sağlamak amacıyla üniversitemiz ve paydaşlarla işbirliğini güçlendirilecek.

 • Öğretim elemanlarının yabancı dilde yazdıkları eserlerin incelenmesini sağlayacak birimlerle (Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi) ilişkiler geliştirilecek.

 • Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının arttırılacak.

 • Yurt dışı bilimsel yayın sayısının ve niteliğinin arttırılacak.

 • Bilimsel yayın projesine destek sağlanacak.

 • Akademik elemanların yabancı dil seviyelerinin geliştirmeleri konusunda çözümler aranacak.

 • Uluslararası kongrelere katılımları desteklenecek.

 • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dallarını içerisine alan bir ulusal sempozyum düzenleme çalışmaları başlatılacak.

  Alt Yapı Geliştirme Hedefleri

  Fakültemiz öğrencilerine eğitim alanlarına yönelik fiziki koşulları ve ortamları sağlamak amacıyla aşağıdaki hedefler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır;

 • Fakülte arkasındaki alana çok amaçlı spor salonu yapım projesi çalışması hızlandırılacaktır.

 • Derslerde ve araştırmalarda kullanılan bilişim araçları ve laboratuvar envanterinde bulunan test cihazlarının bakım, onarım ve güncellemeleri yapılacaktır.

  Çevre ve Sosyal Sorumluluk Hedefleri

  Çalışanların ve öğrencilerin çevreye duyarlı sorumlu hale getirilmesi, Temizlik ve geri dönüşüm konusunda yapılan yardımlaşmanın arttırılması, Ağaçlandırma çalışmaların arttırılması, Öğrencilerimizin doğa ve çevre kulüplerine katılımını yükselterek, ilimizde yapılmakta ve yapılacak olan tüm sportif faaliyetlerin içerisinde yer alan bilgi deneyim ve imkânlarıyla yol gösteren, kent konseyi vb. kurumlar içerisinde sağlıklı bir toplumun oluşması için projeler üreterek uygulanmaya konulmasını sağlanması gibi faaliyetlerde bulunmak hedeflerimizin arasındadır.