Educational Objectives and Achievements

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Eğitim Amaçları ve Kazanımları

Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Beden Eğitiminin Genel Amaçları

Öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarıdır.

Beden Eğitiminin Kazanımları

 1. Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir.
 2. Hareket kavramlarını ve ilkelerini çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
 3. Hareket stratejilerini ve taktiklerini çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
 4. Sağlıklı yaşamla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarını ve ilkelerini açıklar.
 5. Sağlıklı olmak ve sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılır.
 6. Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikimimizi ve değerlerimizi kavrar.
 7. Beden eğitimi ve spor yoluyla öz‐yönetim becerilerini geliştirir.
 8. Beden eğitimi ve spor yoluyla sosyal becerilerini geliştirir.
 9. Beden eğitimi ve spor yoluyla düşünme becerilerini geliştirir.

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Eğitim Amaçları ve Kazanımları

Antrenörlük Eğitimi; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesiyoloji, biyomekanik, beslenme, spor psikolojisi, istatistik, teknik öğretimi, spor branşlarının taktiksel gelişimi ve performans planlama konularını içeren multidisipliner bir alandır. Bu bölümde, öğrencilerin hem Türkiye'de hem dünyada sporcuların performanslarını takip edebilmelerini, etkili sporcu çalışması yaptırabilmelerini, spor alanında bilimsel araştırmalar yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirmeyi hedef almaktadır. Bölümde takım sporları ve bireysel sporlarda (Olimpik ve Olimpik olmayan) eğitim gerçekleştirilir. Öğrenciler bu alanların içinden istedikleri alanda uzmanlaşmaktadır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, bilimsel yöntemlere dayanan eğitim sistemiyle öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Eğitim Amaçları ve Kazanımları

 • Yönetim bilimin temel ilke ve yöntemlerine hakim olarak, bu bilgileri spor yönetimine uygulayabilme
 • Spor Yöneticiliği Lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve beceriler ile spor yöneticiliği mesleğini uygulayabilecek düzeye gelme
 • Ulusal ve uluslararası spor örgüt ve organizasyonlarının işleyiş ve yapıları hakkında yeterli bilgiye sahip olma
 • Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerini organize edebilecek bilgi ve donanıma sahip olma.
 • Sporun bireysel ve toplumsal faydaları ile toplumlar üzerinde ki gücünü kavrayarak, bu gücü yaşadığımız toplumun sosyal gelişiminde etkili olabilecek faydaya dönüştürebilme becerisine sahip olma.
 • Spor yöneticiliği mesleğini icra edebilecek seviyede yabancı dil veya diller öğrenme.
 • Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik destekleyici spor politikaları geliştirebilecek bilgi ve donanıma sahip olunması
 • Daha fazla kişinin spor yapmasına imkan sağlayacak özel sektör ve kamu yatırımlarının aktarılmasında diğer yöneticileri ikna edebilecek bilgi ve donanıma sahip olma.
 • Spor Kulübü, işletmesi vb. spor örgütlerinin kurulması ve işletilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip olma.
 • Spor örgüt ve organizasyonlarına sponsorlar kazandırabilecek bilgi ve donanıma sahip olma.
 • Spor alanında faaliyet gösterecek marka oluşturabilme ve tutundurma, tanıtım becerisine sahip olma.
 • Spor örgütlerinin medya ile ilişkilerini yürütebilecek bilgi ve becerilere sahip olma.
 • Ulusal ve uluslararası spor hukuku felsefesi ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahip olma.

 

REKREASYON BÖLÜMÜ

Rekreasyon Eğitiminin Amaçları

Rekreasyon bölümünün amacı, rekreasyon bilimlerinin temel konularına hâkim, çeşitli konularda kuramsal altyapısı güçlü, rekreasyon tekniklerini uygulama becerisine sahip, program tasarımı yapabilen ve karar verme yetenekleri gelişmiş rekreasyon uzman bireyler yetiştirmektir.

 

Rekreasyon Eğitiminin Kazanımları

Rekreasyon ve boş zaman ile ilgili temel kavramlar, rekreasyon düşüncesi ve tarihi gelişimi, bireysel ve toplumsal değeri, boş zaman değerlendirme üzerine yeni yönelimler, rekreasyon plan ve programlama yöntemleri ile birlikte rekreasyonun terapatik boyutu hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak ve uygulama becerisi geliştirmek; alana özgü gerekli güncel bilgi ve becerilerin farkında olmak,  rekreasyon ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilme becerisine sahip olmak, rekreasyon programlarını uygulamak ve yönetmek için zengin genel kültür, derin alan bilgisi, yönetim, liderlik ve eğitim boyutları ile bireysel ya da toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklere sahip olmak, rekreasyon eğitimi programın kazanımları arasında yer almaktadır.